Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrana, práva subjektů údajů

Tyto zásady upravují postup při zpracování a ochraně osobních údajů při zasílání newsletteru Trikaya (tj. aktualit v oblasti výstavby, bydlení a investic do nemovitostí v rámci skupiny Trikaya) a poskytují informace o právech subjektů údajů podle Nařízení GDPR určená k uveřejnění a poskytování subjektům údajů (dále jen „Zásady“).

Informace o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR)

I. Informace o správci osobních údajů

společnost Trikaya Asset Management a.s.
IČ: 29202078
sídlo: Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6027
kontaktní údaje: Kateřina Kafoňková
e-mail: marketing@trikaya.cz
(dále jen „TAM“)

TAM je mateřskou společností a členem developerské skupiny Trikaya, v jejímž rámci členové (dceřinné společnosti a družstva) provádí kompletní developerskou činnost pri výstavbě zejm. bytových domů, kancelářských budov a dalších projekůt, nebo se na této developerské činnosti podílí jinak (zejména zajištěním projektových, finančních a jiných služeb). V souvislosti s prováděním této činnosti může TAM také vystupovat jako správce osobních údajů.

Se sdělenými osobními údaji nakládá společnost TAM v souladu s těmito Zásadami, s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje chrání v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Společnost TAM prohlašuje, že přijala veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů.

Jako správce osobních údajů Vás v rámci těchto Zásad společnost TAM informuje o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů včetně rozsahu Vašich práv jako subjektu údajů souvisejících s jejich zpracováním

II. Účely a rozsah zpracování osobních údajů, kategorie osobních údajů

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Společnost TAM zpracovává osobní údaje v rozsahu, v kterém jí tyto osobní údaje byly poskytnuty z Vaší strany, nebo ve kterém je shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy.

Jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů:

 • Vaše osobní údaje, které jste vyplnil (a) v kontaktním formuláři na webu https://www.trikaya.cz/
 • jméno a příjmení
 • e-mail, telefon

Tyto budou společností TAM zpracovávány výlučně pro účely vzájemné komunikace související se zprávou, kterou odešlete prostřednictvím kontaktního formuláře pro zasílání newsletterů. Případně také pro účely archivace prováděné podle platných právních předpisů.

Návštěvou webových stránek, na kterých je dostupný kontaktní formulář, pak dochází i ke shromažďování osobních údajů, které internetový prohlížeč standardně automaticky přenáší na server a tyto se dočasně ukládají a slouží pro správnou funkci webových stránek (IP adresa počítače, datum a čas přístupu, název a adresa URL načteného souboru, přístupová síť atp.). S těmito údaji vč. údajů vyplněných v kontaktním formuláři nakládá zprostředkovatel webových stránek (společnost Q2 Interactive s.r.o.) jako sub-zpracovatel.  

III. Právní základ pro zpracování osobních údajů, zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je zejména:

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

V souladu s článkem 6 GDPR je totiž zpracování osobních údajů přípustné:

 • na základě souhlasu subjektu údajů;
 • pro účely splnění či uzavření smlouvy;
 • pro splnění právní povinnosti;
 • pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 • pro účely oprávněných zájmů TAM či třetí strany, pokud nemá před těmito zájmy přednost zájem subjektu údajů.

Veškeré osobní údaje poskytnuté TAM jsou zpracovávány pro stanovený účel, přičemž nikdy nedochází ke zpracování těchto osobních údajů způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. TAM zároveň zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění příslušného účelu, s výjimkou zpracování osobních údajů na základě právního předpisu, které probíhá po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.

Osobní údaje získané na základě souhlasu je možné zpracovávat výhradně po dobu platnosti uděleného souhlasu. Udělení souhlasu je dobrovolné a je tak možné souhlas kdykoli odvolat
e-mailem na marketing@trikaya.cz. Odvolání souhlasu je nutné učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

Osobní údaje jsou zpracovávány ručně i automatizovaně.

IV. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost TAM. Při své činnosti využívá TAM služeb odborných specializovaných subjektů. Tyto osoby vystupují zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, se všemi povinnostmi s tím spojenými, a nakládají s nimi podle pokynů TAM. V případě, že jsou osobní údaje předány subjektům, které vystupují v pozici správce osobních údajů, vztahuje se na ně právní rámec ochrany osobních údajů stanovený v GDPR a dalších souvisejících předpisech – tímto je subjektům údajů garantována vysoká úroveň ochrany osobních údajů. K předání osobních údajů třetím osobám dochází vždy v souladu s příslušnými právními předpisy při zachování práv subjektů údajů. Sub-zpracovateli při zpracování osobních údajů a kategoriemi příjemců tedy dále jsou:

 • členové skupiny Trikaya, kteří realizují konkrétní developerský projekt nebo se na něm podílí jinak;
 • zprostředkovatel webových stránek s kontaktním formulářem;

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo území České republiky.

V. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání uděleného souhlasu, nejdéle po dobu 10 let. Po uplynutí této doby, nedojde-li k naplnění jiného právního důvodu pro zpracování osobních údajů (např. uzavření smlouvy), budou osobní údaje vymazány. V případě, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje i po dobu delší, než je uvedeno výše, budeme je vždy zpracovávat jen z důvodů našich oprávněných zájmů nebo z důvodů stanovených právními předpisy a vždy jen po dobu právními předpisy stanovenou.

VI. Práva subjektu údajů

Společnost TAM zpracovává osobní údaje transparentně, korektně a v souladu s platnými právními předpisy.

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů (předpokladem uplatnění práv subjektu údajů podle nařízení GDPR je náležité prokázání totožnosti subjektu údajů, která umožní potřebnou identifikaci subjektu údajů či jiné oprávněné osoby):

 • právo na poskytnutí informací týkajících se zpracování osobních údajů – za podmínek stanovených v článcích 13 a 14 GDPR
 • právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – dle článku 15 GDPR;
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů – dle článku 16 GDPR;
 • právo na omezení zpracování – dle článku 18 GDPR. Omezení znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení, jestliže:
  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
  • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití
  • Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami právo na výmaz osobních údajů.
 • právo na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR se vztahuje zejména na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, dále pokud odvoláte udělený souhlas a neexistuje žádný další právní důvod zpracování, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo údaje byly zpracovány protiprávně.
 • oznámení o opravě, výmazu nebo omezení zpracování – dle článku 19 GDPR máte právo, aby TAM oznámila veškeré opravy, výmazy nebo omezení zpracování osobních údajů jednotlivým příjemcům osobních údajů. To neplatí, pokud se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
 • právo na přenositelnost údajů – za podmínek dle článku 20 GDPR. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli např. za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. 
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – dle článku 21 GDPR
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz, posta@uoou.cz, tel. +420 234 665 111).

VII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III.), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Vy, jakožto subjekt údajů máte také právo neposkytnout společnosti TAM své osobní údaje. V případě, že je poskytnutí těchto osobních údajů povinné (a to ze zákona či smlouvy), upozorňuje společnost TAM subjekt údajů, že mu nebude moci poskytnout své služby.

V případě jakéhokoli dotazu či využití svého práva, které je stanovené platnými právními předpisy, uvádí společnost TAM následující kontaktní údaje, na které se může subjekt údajů obrátit: marketing@trikaya.cz, tel.: 731 145  478

VIII. Závěrečné ustanovení

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.